• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Sesja egzaminacyjna

   SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTR ZIMOWY 2020/2021 

Terminy sesji egzaminacyjnej - od dnia 01 II 2021 r. do dnia 07 II 2021 r.

Terminy sesji poprawkowej - od dnia 15 II 2021 r. do dnia 21 II 2021 r.

Plan (grafik) sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym 2020/2021

SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTR LETNI 2020/2021

Terminy sesji egzaminacyjnej - od dnia 21 VI 2021 r. do dnia 11 VII 2021 r.

Terminy sesji poprawkowej - od dnia 30 VIII 2021 r. do dnia 05 IX 2021 r.

Plan (grafik) sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim 2020/2021 aktualizacja 27.05.2021 r.

·       

  ZALICZENIE  KOMISYJNE, EGZAMIN KOMISYJNY

& 28 Regulaminu Studiów WUM

Załącznik do Uchwały nr 30/2020Senatu WUM z 27 IV 2020 r.

„ 1. Student może złożyć wniosek do dziekana w ciągu 7 dni od daty zaliczenia lub daty egzaminu o:

1) zgodę na przystąpienie do zaliczenia komisyjnego w przypadku nieuzyskania zaliczenia z przedmiotu w pierwszym i drugim terminie.

2) zgodę na przystąpienie do egzaminu komisyjnego w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym i drugim terminie z przedmiotu kończącego się oceną.

3) zgodę na przystąpienie do egzaminu komisyjnego w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń ze strony studenta co do formy, przebiegu egzaminu lub zaistnienia szczególnych okoliczności dotyczących studenta...”

KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2021 r. W SPR. TRYBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021