• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Elektroradiologia

WARUNKIEM PRZYSTĄPIENIA DO ZALICZENIA WAKACYJNEJ PRAKTYKI ZAWODOWEJ JEST:

1. Złożenie do Dziekanatu WM wypełnionego wniosku o odbycie praktyki (wniosek dostępny poniżej).

Wniosek  o wyrażenie zgody na odbycie wakacyjnej praktyki studenckiej we własnym zakresie

Po zrealizowaniu pkt 1  zostanie wydanie skierowanie na praktyki.

Zgodnie z Załącznikiem n r 1 do Zarządzenia n r 175/2020 Rektora WUM z dnia 3 września 2020 r. „Student, który nie zaliczył praktyk wakacyjnych lub śródrocznych z powodu braku możliwości odbycia ich w trybie stacjonarnym lub zdalnym, uzyskuje zezwolenie na warunkowe podjęcie studiów w kolejnym roku akademickim i zobligowany jest do zaliczenia brakujących praktyk i zajęć praktycznych do końca kolejnego roku akademickiego.” Praktyki mogą być realizowane jedyne w dni wolne od zajęć dydaktycznych.