• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Sylwetka absolwenta

Jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia trwają 5 lat tj. 10 semestrów. Studia mają profil praktyczny, kierunek mieści się w obszarze kształcenia z zakresu nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

Absolwent jednolitych studiów magisterskich uzyskuje przygotowanie zawodowe do samodzielnej pracy z osobami chorymi i niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych (fizykalnych) w profilaktyce oraz w celach leczniczych oraz  uprawnienia do podjęcia specjalizacji z zakresu fizjoterapii.

Absolwent uzyskuje wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badań
z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, prowadzenia badań naukowych i włączania się w pracę zespołów badawczych, kierowania zespołem terapeutycznym, organizacji i zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczną, szkolenia zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych. Absolwent uzyskuje przygotowanie do pracy w:

·        publicznych i niepublicznych placówkach służby zdrowia;

·        ośrodkach dla osób niepełnosprawnych;

·        specjalistycznych ośrodkach szkoleniowo-rehabilitacyjnych;

·        uzdrowiskach, zakładach przyrodoleczniczych i sanatoriach rehabilitacyjnych;

·        hospicjach i domach opieki;

·        poradniach i zakładach pracy chronionej;

·        ośrodkach sportowych oraz przychodniach sportowo-lekarskich;

·        gabinetach masażu, odnowy biologicznej, Spa Wellness;

·        jednostkach badawczych;

·        szkolnictwie wyższym;

·        jednostkach administracji państwowej i samorządowej, na stanowiskach związanych z przygotowaniem, organizowaniem lub nadzorem nad udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej.