• Powiększ
  • Pomniejsz
  • Normalny

Current Size: 100%

Sesja egzaminacyjna/ Procedura oceniania studentów - regulamin egzaminów

·         SESJA EGZAMINACYJNA SEMESTR LETNI 2020/2021 

Terminy sesji egzaminacyjnej - od dnia 21 VI 2021 r. do dnia 11 VII 2021 r.

Terminy sesji poprawkowej - od dnia 30 VIII 2021 r. do dnia 05 IX 2021 r.

Grafik sesji egzaminacyjnej (aktualizacja 10.06.2021r.)

Terminy egzaminów w sesji letniej z języka obcego dla II roku studia jednolite - egzamin w formie zdalnej 

Grupa

 

Termin – data

Godzina

      Gr 1

angielski 

28.06

29.06

8:30 –13.30

8:30-13.30

    Gr 2

angielski 

28.06

9.00-16.00

     Gr 3 

angielski 

24.06

25.06

8:30 –13.00

8:30-13.00

     Gr 4 

angielski 

30.06

9.00-16.00

     Gr 5 

angielski 

25.06

10.00-15.00

Terminy egzamin

·     ZALICZENIE  KOMISYJNE , EGZAMIN KOMISYJNY

& 28 Regulaminu Studiów WUM

Załącznik do Uchwały nr 30/2020Senatu WUM z 27 IV 2020 r.

„ 1. Student może złożyć wniosek do dziekana w ciągu 7 dni od daty zaliczenia lub daty egzaminu o:

1) zgodę na przystąpienie do zaliczenia komisyjnego w przypadku nieuzyskania zaliczenia z przedmiotu w pierwszym i drugim terminie.

2) zgodę na przystąpienie do egzaminu komisyjnego w przypadku uzyskania oceny niedostatecznej w pierwszym i drugim terminie z przedmiotu kończącego się oceną.

3) zgodę na przystąpienie do egzaminu komisyjnego w przypadku uzasadnionych zastrzeżeń ze strony studenta co do formy, przebiegu egzaminu lub zaistnienia szczególnych okoliczności dotyczących studenta...”

KOMUNIKAT NR 1 Z DNIA 18 STYCZNIA 2021 r. W SPR. TRYBU PRZEPROWADZANIA EGZAMINÓW W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021 

Zarządzenie Rektora WUM nr 212 z 8 października 2020 r w spr. Przeprowadzania zaliczeń, egzaminów i egzaminów dyplomowych 

Załącznik nr 1 Regulamin przeprowadzania egzaminów testowych

Załącznik nr 2 Regulamin przeprowadzania egzaminów ustnych

Załącznik nr 3 Regulamin przeprowadzania egzaminów pisemnych

Załącznik nr 4 Regulamin przeprowadzania zaliczeń

Załącznik nr 5 Regulamin przeprowadzania egzaminów dyplomowych

Załącznik nr 6 Procedura oceniania studentów